Comprehensive Legal Services

Causa Finalis Law Firm (CFLF) staat zowel ondernemingen als privépersonen bij die geconfronteerd worden met vraagstukken op het gebied van strafrecht, bestuursrecht en bestuursrechtelijke handhaving, civiele zaken en civielrechtelijke handhaving van strafrechtelijke normen, arbeidsrecht, familierecht en incassoprocedures. Een advocaat van Causa Finalis Law Firm (CFLF) helpt u een procedure te voorkomen en om, wanneer het toch tot een procedure komt, deze in goede banen te begeleiden.

Arbeidsrecht

Causa Finalis Law Firm (CFLF) staat zowel ondernemingen als privépersonen bij die geconfronteerd worden met vraagstukken op het gebied van beëindiging van de arbeidsovereenkomst, het invullen van goed werkgever- en werknemerschap, ontslag op staande voet, transitievergoeding, vaststellingsovereenkomst, WIA, Participatie-wet en recht op loon tijdens corona-regelingen.

Bestuursrecht en Bestuursrechtelijke Handhaving

Causa Finalis Law Firm (CFLF) staat zowel ondernemingen als privépersonen bij die geconfronteerd worden met vraagstukken op het gebied van Bezwaar- en Beroep, Toezicht en handhaving, Gedoogverklaring, Wet BIBOB, Verklaring omtrent het Gedrag, Wet Damocles, Wet Tijdelijk Huisverbod en Gebiedsverbod.

Civiele Zaken en Civielrechtelijke Handhaving

Causa Finalis Law Firm (CFLF) staat zowel ondernemingen als privépersonen bij die geconfronteerd worden met vraagstukken op het gebied van Contact- en straatverbod, Stalking, Huiselijk geweld, Seksueel Geweld, Eerwraak, Ongewenste omgangsvormen en Seksuele intimidatie.

Incasso

Als u uw vordering uit handen geeft, begint ons incassotraject meestal met een sommatiebrief. Daarin wordt de debiteur nog één keer de gelegenheid geboden zijn rekening (factuur) – met rente en kosten – te voldoen. Voldoet de debiteur zijn schuld niet, dan zijn er verschillende mogelijkheden, zoals een incasso kort geding, incasso door faillissement aanvragen, of incasso door (conservatoir) beslag leggen.

Familie- en Jeugdrecht

Causa Finalis Law Firm (CFLF) staat privépersonen bij die geconfronteerd worden met vraagstukken op het gebied van echtscheiding, ouderlijk gezag, omgangsregeling, alimentatie, adoptie, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, curatele, bewind of naamswijziging.

Strafrechtelijke Praktijk

Causa Finalis Law Firm (CFLF) staat zowel ondernemingen als privépersonen bij die geconfronteerd worden met vraagstukken op het gebied van Commune Strafrecht, Economisch Strafrecht, Financieel Strafrecht, Fiscaal Strafrecht, Fraude, (Internationale) Corruptie, Overtreding van Milieuwetgeving, Bedrijfsongevallen en Arbowetgeving.

CAUSA FINALIS LAW FIRM (CFLF)

Causa Finalis Law Firm (CFLF) staat zowel ondernemingen als privépersonen bij die geconfronteerd worden met vraagstukken op het gebied van strafrecht, bestuursrecht en bestuursrechtelijke handhaving, civiele zaken en civielrechtelijke handhaving van strafrechtelijke normen, arbeidsrecht, familierecht en incassoprocedures. In een zo vroeg mogelijk stadium is het van belang om u te laten bijstaan door een goede advocaat, die de vaardigheden van traditionele advocaten, forensische consultants en bedrijfsjuristen weet te combineren. Een advocaat van Causa Finalis Law Firm (CFLF) helpt u een procedure te voorkomen en om, wanneer het toch tot een procedure komt, deze in goede banen te begeleiden.

EEN NIEUWE BENADERING!

Een advocaat van Causa Finalis Law Firm (CFLF) combineert de vaardigheden van traditionele (strafrecht) advocaten, consultants en bedrijfsjuristen. Hij levert kwalitatief hoogwaardig juridisch advies zoals de traditionele advocatuur. Dat combineren hij met de vaardigheden, de ondernemende benadering en de technologische ondersteuning voor complexe projecten van forensische consultants. Net als bedrijfsjuristen werkt hij met andere disciplines, zoals finance, tax, strategy, compliance, audit, risk management, marketing en HR.

ADVOCATUUR

Een advocaat van Causa Finalis Law Firm (CFLF) staat zowel ondernemingen als privépersonen bij die geconfronteerd worden met vraagstukken op het gebied van strafrecht, bestuursrecht en bestuursrechtelijke handhaving, civiele zaken en civielrechtelijke handhaving van strafrechtelijke normen, arbeidsrecht, familierecht en incassoprocedures. Hoewel het streven is procedures te voorkomen, kan onderzoek, opsporing en handhaving niet in alle gevallen worden afgewend. Een advocaat van Causa Finalis Law Firm (CFLF) verleent rechtsbijstand voorafgaand aan en tijdens onderzoeken en procedures door het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst, de FIOD, financiële toezichthouders en andere toezichthoudende en opsporende instanties. Kortom, een advocaat van Causa Finalis Law Firm (CFLF) biedt een adequate verdediging tegen de handhavende overheid.

COMPLIANCE & ONDERZOEK

Onze strategische samenwerking met Praetor Maximus Forensic Auditing (PMFA) stelt ons in staat vraagstukken van bedrijven integraal te benaderen; niet alleen juridisch, maar ook op het gebied van auditing en corporate crime risk management. Praetor Maximus Forensic Auditing (PMFA) heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgebouwd met het verrichten van interne onderzoeken en het doen van audits. Praetor Maximus Forensic Auditing (PMFA) werkt bij het uitvoeren van een intern onderzoek samen met forensische accountants en andere externe experts, alsmede -indien gewenst- met deskundigen in dienst van de cliënt. Onze cliënten zijn soms benadeeld door non-compliant handelen, soms worden zij daarvan beschuldigd.

Excellence

Thoroughness

Passion for Criminal Law

Conquering Spirit

Creativity

Humanity

Handhaving van de Openbare Orde en Veiligheid

De algemene en specifieke bevoegdheden van de burgemeester

De problemen die in gemeenten op veiligheidsgebied spelen, zijn sterk uiteenlopend van aard en soms zeer ingrijpend voor de mensen die ermee geconfronteerd worden. Drugsoverlast, huiselijk geweld, wanordelijkheden, branden en rampen. Het is een greep uit de veiligheidsproblemen die op het pad van een burgemeester kunnen komen. Om daarbij zijn verantwoordelijkheid als de lokale veiligheidsbestuurder waar te kunnen maken, beschikt de burgemeester over twee (2) typen orde en veiligheidsbevoegdheden. Allereerst de algemene bevoegdheden en noodbevoegdheden op basis van de Gemeentewet (bijvoorbeeld de noodverordening van artikel 176 Gemeentewet). Daarnaast beschikt de burgemeester over specifieke bevoegdheden op basis van specifieke wetten (zoals bijvoorbeeld het tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld en het sluiten van drugspanden op basis van artikel 13b Opiumwet), op basis van specifieke artikelen in de Gemeentewet (bijvoorbeeld cameratoezicht en preventief fouilleren) of bevoegdheden die de burgemeester ontleent aan gemeentelijke verordeningen (bijvoorbeeld samenscholingsverbod, verblijfsontzeggingen, e.d. zoals vastgelegd in de APV). Voor een deel van deze specifieke bevoegdheden geldt dat de burgemeester verplicht is tot samenspraak en/of samenwerking met het Openbaar Ministerie, zoals bijvoorbeeld bij preventief fouilleren (artikel 151b Gemeentewet) en cameratoezicht (artikel 151c Gemeentewet).

Sociale Rechtsbijstand

Een aanvraag voor een toevoeging zal door de advocaat worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. U stelt de advocaat alle stukken ter hand die daarvoor benodigd zijn. De Raad voor Rechtsbijstand stelt de door u te betalen eigen bijdrage vast. Overigens bent u naast de eigen bijdrage verschuldigd: griffierecht, eventuele kosten van getuigen/deskundigen, uittreksels uit de openbare registers, telegrammen en internationaal gebruik van telex, telefax en telefoon. Een (voorlopig) voorschot betreffende de eigen bijdrage en overige verschotten wordt bij u in rekening gebracht en dient voorafgaand aan de dienstverlening te worden betaald.

WONEN & BUREN

Als de huur wordt opgezegd, of als er een conflict is over de hoogte van de huur, het onderhoud van uw woning, bedrijfsruimte.

FAMILIE EN RELATIE

Als u een procedure wilt voeren over onder meer echtscheiding, ouderlijk gezag, omgangsregeling, alimentatie, adoptie, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, curatele, bewind, naamswijziging.

POLITIE EN JUSTITIE

Heeft u een strafrechtadvocaat nodig, omdat u uitgenodigd bent voor een (politie)verhoor? Bent u gearresteerd of gedagvaard en heeft u behoefte aan rechtshulp?

WERK EN INKOMEN

Als u ontslagen wordt, of indien u als werknemer of werkgever een conflict heeft over werk, ziekte, loon of als u vragen heeft over een arbeidscontract en/of als u bemiddeling wilt in uw arbeidsrelatie. Als u problemen heeft over een uitkering, zoals bijstand, WW, ZW, WIA, kinderbijslag, uitkeringen voor nabestaanden.

Corona-Virus / COVID-19

In verband met maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus ontvangen we geen cliënten op kantoor. Ook ons secretariaat is gesloten. De telefoon wordt doorgeschakeld naar een externe telefoondienst; u kunt hier een terugbelverzoek doen. We blijven per (mobiele) telefoon en e-mail goed bereikbaar. Zodra uw advocaat weet of een zitting doorgaat informeert zij u hierover. Uw advocaat neemt ook contact met u op over het al dan niet doorgaan van afspraken. U hoeft hierover niet te bellen. Afspraken worden tot een minimum beperkt en vinden zoveel als mogelijk per telefoon/skype/Zoom plaats. Mocht u toch voor een bespreking hier op kantoor komen, dan ontvangt u voorafgaand aan uw bezoek een korte vragenlijst. Heeft u of voorziet u dat u als gevolg van het coronavirus te kampen krijgt met (financiële) problemen? Neem contact op met onze helpdesk: 085 130 16 26. Wij rekenen op uw medewerking en begrip.

Our Strategic Approach to Corporate Crime Risk Management

Our strategic alliance with Praetor Maximus Forensic Auditing (PMFA) enables us to co-operate with this auditing and corporate crime risk management firm if this is beneficial to our clients. Praetor Maximus Forensic Auditing (PMFA) provides the services required to help private and public organizations identity the nature and extent of corporate crime and deliver appropriate remedies: Fraud Risk Assessment, Fraud Risk Management, Fraud Investigations, Compliance Assistance, Integrity Due Diligence, Forensic Business Intelligence, Litigation, Negotiation and Reputation Management.

In considering whether to authorise an investigation, Praetor Maximus Forensic Auditing (PMFA) will take into account the actual or intended harm that may be caused to: the public, or the reputation and integrity of the Netherlands as an international financial centre, or the economy and prosperity of the Netherlands and whether the complexity and nature of the fraud, bribery or corruption warrants the application of Praetor Maximus Forensic Auditing’s specialist skills, powers and capabilities to investigate and litigate.